Els eixos temàtics del III Congrés de Turisme de Catalunya han estat:

 • La Innovació en el sector turístic català des de la perspectiva de la incorporació de tecnologies, la creativitat i el desenvolupament d’estructures d’R+D+i.
 • La Competitivitat dels establiments turístics des de la perspectiva de les pràctiques de gestió i de les normatives que condicionen la seva activitat.
 • La Promoció de Catalunya com a destinació, en particular, el model de gestió público-privat de la promoció turística i el paper dels nous mecanismes de comunicació i comercialització a través de les noves tecnologies.
 • Les estratègies, oportunitats i reptes en l’àmbit de la Internacionalització de l’empresa turística catalana.

Les aportacions realitzades per ponents, participants en taules rodones, professionals, experts i assistents en general es poden sintetitzar en quatre grans directrius a tenir en compte de cara a enfocar les necessitats de gestió col.lectiva de l’activitat durant els propers quatre anys. Aquestes directrius tenen com a objectiu fonamental que el turisme sigui considerat activitat prioritària per part de les administracions catalanes. En concret, les propostes a desenvolupar amb la col.laboració de tots els agents públics i privats implicats són:

 1. Propiciar la creació d’estructures de R+D+I amb cooperació público-privada de manera que es garanteixi la transferència de noves tecnologies i la implantació de processos d’innovació en petites i mitjanes empreses. Caldrà, complementàriament:
  1. Diagnosticar l’estat de la innovació en el sector turístic català de manera que es tingui coneixement de quin és el nivell de la innovació entre les empreses catalanes, quina capacitat potencial d’innovació tenen i quin és el nivell que han adquirit en aquest àmbit respecte a altre destinacions.
  2. Integrar l’activitat turística de manera explícita en les polítiques d’innovació del CIDEM integrat en ACC1O
  3. Promoure el desenvolupament de noves figures professionals a nivell de les destinacions locals amb capacitat d’utilitzar les noves eines tecnològiques per a vincular els nous productes amb els segments de mercat que els correspongui.
 2. Per acabar amb l’actual situació complexa, dissenyar models de desenvolupament normatiu més senzills, més operatius, més depurats, més transparents i més econòmics, que, per un costat, tinguin en compte els grans equilibris a mantenir (drets dels consumidors / competitivitat de les empreses i destinacions / desenvolupaments responsables i sostenibles de l’activitat) i que, per altre, facilitin el treball de les empreses turístiques i la més correcta comercialització dels seus diferents productes en els mercats. Complementàriament, es proposa:
  1. Crear una Comissió de Coordinació integrada per l’administració pública de turisme i una representació empresarial a través del Consell de Cambres que avaluï l’impacte econòmic de qualsevol nova proposta normativa (europea, espanyol, catalana o municipal) sobre la competitivitat de l’empresa turística de manera que es tinguin en compte les seves recomanacions prèviament a la seva implantació
  2. Dissenyar programes que facin més visible el turisme en tots aquells processos legislatius / administratius, amb independència de la competència turística, i que contemplin la incidència del turisme en qualsevol dels sectors.
  3. Promoure la creació d’estructures de competitivitat turística, observatoris i antenes de Recursos Humans i Formació Turística i promocionar la seva cooperació amb el sector turístic de Catalunya.
  4. Demanar que les tasques de docència, recerca i investigació en Turisme realitzades per les persones implicades, siguin reconegudes i valorades considerant la importància del turisme per al nostre país i, amb independència de la procedència i/o origen d’aquestes.
 3. Definir les estratègies de promoció, comunicació i comercialització de Catalunya com a destinació i de les destinacions turístiques catalanes i finançar de manera suficient les accions a realitzar per tal d’aconseguir millorar el posicionament dels productes, les empreses i les destinacions turístiques catalanes. Més particularment, es proposa:
  1. Comptar amb les destinacions locals a l’hora de plantejar els programes de promoció turística de Catalunya com a destinació.
  2. Apostar per models de col·laboració entre empreses, i entre la iniciativa pública i privada. No solament en la promoció sinó, sobre tot, en l’elaboració del producte.
  3. Sol.licitar i cooperar des de les organitzacions empresarials corresponents per a la realització i execució dels plans de marketing per productes i per destinacions que són necessaris per a un millor posicionament de Catalunya com a destinació i plantejant l’ús de les noves eines de promoció especialment a través d’Internet
  4. Millorar la informació sobre el perfil dels clients existents i potencials de cara a establir mercats objectius i definir l’assignació de recursos.
 4. Afavorir la internacionalització de l’activitat de l’empresa turística catalana a través de l’articulació de mecanismes de col.laboració entre el sector públic i el sector privat. En particular s’anuncia:
  1. La voluntat d’incrementar el pes del sector turístic en la utilització de les eines disponibles per a la investigació de nous mercats on implantar l’activitat
  2. El compromís del Consell de Cambres de crear juntament amb l’administració programes de treball de cara a facilitar la projecció exterior del know-how turístic català i la implantació a l’estranger d’empreses turístiques catalanes sigui quin sigui el seu àmbit sectorial (allotjament, oci, consultoria, viatges, restauració, transports o altres)
  3. Reclamar al govern de Catalunya que Acc1ó sigui un instrument de recerca de possibles països on l’empresa turística catalana pugui realitzar inversions tot dissenyant un model de serveis adaptat a les seves necessitats específiques i un protocol d’assesorament per a la inversió a l’estranger.

El caràcter transversal de les propostes plantejades i la situació i dinàmica del turisme a Catalunya tenint en compte l’actual situació econòmica i, especialment, les tendències previsibles a curt termini, fan necessari, d’altra banda, plantejar compromisos que, de no corregir-se la tendència, poden considerar-se indefugibles. Es amb aquesta intenció que com a resultats del Congrés es proposa també plantejar, de cara a l’any vinent:

 1. El compromís del Consell de Cambres de convocar una Convenció a finals del primer semestre de 2009 per tal d’avaluar la situació econòmica, el desplegament de les iniciatives acordades i la proposta de noves accions si la complexitat de la situació econòmica ho demanda.
 2. El compromís del Consell de Cambres de coordinar les iniciatives del sector empresarial per a acollir-se al “Plan Renove” promogut pel Ministeri per tal de facilitar la millora de la competitivitat, la renovació i la innovació en la empresa turística catalana.
 3. Evitar l’aparició de noves normatives que puguin afectar els costos empresarials, implementant immediatament la creació de la comissió de coordinació entre el sector empresarial i el sector públic per avaluar la modificació del sistema actual, proposada anteriorment.
 4. Promoure entre les empreses catalanes un pla de xoc immediat en matèria de formació en noves tecnologies de promoció i comercialització a través d’Internet.
 5. Sol.licitar un Pla d’Acció d’execució immediata amb dotació de recursos addicional i específica en l’àmbit de la promoció i amb l’objectiu de minimitzar els efectes de l’actual situació econòmica.
 6. Plantejar a la Conselleria -tot col.laborant-hi activament des del sector empresarial- la creació immediata dels mecanismes, equips i processos corresponents al funcionament de l’Agència Catalana de Turisme tot avançant-se a l’aprovació definitiva del Decret corresponent de funcionament de l’ens de manera que a principis d’any pugui iniciar la seva activitat.
 7. Finalment, per tal de superar la complexa situació creditícia i de liquiditat de les empreses, el Consell de Cambres demanarà al Conseller el seu recolzament a la proposta de plantejar -en la forma i en el moment que s’escaigui- una moratòria en el pagament d’impostos municipals, autonòmics i estatals, corresponents a una part de l’exercici de 2009 fins al 2012 en cas que la situació econòmica així ho requereixi.

Organitzen:

Patrocinen: